Regulamentul specific de organizare și desfășurare al

OLIMPIADEI de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet

Ediția din anul 2020 continuă sub auspiciile UPB și UPIR.

Capitolul I: Prezentare generală

Art. 1 OLIMPIADA de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet este o competiție națională care se desfășoară în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată cu O.M. Nr. 3035/10.01.2012, cu modificările și completările ulterioare, introduse prin

OMEN nr. 4203/2018 și OMEN nr. 3015/2019.

 

Art. 2 Secțiunile Concursului AcadNet sunt:

 • Calculatoare (clasele IX-X);
 • Calculatoare (clasele XI-XII);
 • Rețele (clasele IX-X);
 • Rețele (clasele XI-XII).
 • Interoperabilitate Software (clasele IX-XII)

 

Art. 3

3.1 La Concursul AcadNet pot  participa, elevi de liceu din clasele IX-XII. Un elev se poate înscrie la una sau maxim două secțiuni corespunzătoare clasei din care face parte. La faza națională a competiției un elev poate participa doar la o singură secțiune.

3.2 Participarea la o etapă superioară este condiționată de calificarea obținută la etapa precedentă.

3.4  Concursul are o platformă proprie de lucru online www.acadnet.ro.

 

Capitolul II: Selecția elevilor

Art. 4

 • Etapele zonală și județeană se desfășoară cu subiecte unice, elaborate de grupul de lucru al Comisiei centrale a Concursului AcadNet, a cărui componență este comunicată și validată anual de către inspectorul general de informatică din minister, iar evaluarea se realizează pe platforma acadnet.ro.
 • Etapa zonală se organizează în maximum 3 locuri de desfășurare în fiecare județ/municipiul București iar etapa județeană se organizează într-un singur loc de desfășurare în fiecare județ/municipiul Bucureşti.
 • Atât pentru etapa zonală cât şi pentru etapa județeană locurile de desfășurare vor fi selectate de inspectorul şcolar cu atribuţii de coordonare pentru disciplinele informatice din fiecare inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, care comunică echipei de administrare a platformei concursului AcadNet adresa/adresele IP a laboratorului/laboratoarelor în care se desfășoară concursul și își asumă responsabilitatea organizării și desfășurării acestuia.
 • Elevii care vor susţine proba de concurs la un alt loc de desfășurare (adresă IP) decât cea furnizată de inspectorul şcolar cu atribuţii de coordonare pentru disciplinele informatice din fiecare inspectorat şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor fi descalificați.
 • Etapa națională se desfășoară la Universitatea Politehnica București. Subiectele vor fi elaborate de Comisia centrală a Concursului AcadNet.
 • De la o etapă la alta a concursului, începând cu etapa zonală, se califică elevii care au obținut un punctaj peste media punctajelor tuturor participanților. În cazul în care numărul participanților la o anumită secțiune este prea mic, Comisia centrală a Concursului AcadNet poate stabili numărul minim al elevilor calificați. Acest număr va fi anunțat Comisiilor de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană/a municipiului Bucureşti a Concursului AcadNet, cu cel puțin 5 zile înaintea probelor de concurs.
 • La faza națională a concursului AcadNet se califică elevii care au obținut un punctaj peste media punctajelor tuturor participanților dar nu mai mult de 20 elevi/secțiune. În cazul în care numărul participanților calificați este prea mic, Comisia centrală a Concursului AcadNet poate stabili numărul elevilor calificați.
 • Etapa internațională se desfășoară online, fiecare țară putând să participe cu un lot format din maximum 6 elevi/secțiune. Pentru participarea la această etapă, după încheierea etapei naționale, este selectat un lot format din maximum 6 elevi/secțiune, prin probe de baraj, teoretice și practice pe simulatoare online. La etapa internațională probele teoretice sunt susținute pe platforma acadnet.ro, iar cele practice sunt susținute pe mașini virtuale și/sau simulatoare.

Capitolul III: Structura probelor

Art. 5

 • Etapa zonală, respectiv județeană a Concursului AcadNet se desfășoară într-o singură zi și constă în teste online și/sau teme practice pe mașini virtuale și/sau simulatoare. Fiecare probă se evaluează cu maximum 100 puncte. Punctajul final acordat fiecărui concurent reprezintă suma punctajelor acordate concurentului pentru fiecare probă. Durata unei probe a concursului este de o oră.
 • Etapa națională a Concursului AcadNet se desfășoară în două zile și constă într-o probă practică și o probă teoretică. Ambele probe vor fi notate cu maximum 100 puncte. Punctajul final obținut de fiecare concurent va fi calculat după formula: P = (PT*0,3+PP*0,7) în care: P = punctajul final acordat fiecărui concurent, PT=punctajul acordat fiecărui concurent pentru proba teoretică, PP=punctajul acordat fiecărui concurent pentru proba practică. Durata de desfășurare a fiecărei probe este stabilită de Comisia centrală a concursului și este comunicată înaintea începerii concursului. Durata celor două probe va fi, însumat, de maximum 4 ore.
 • La etapa națională a Concursului AcadNet susținerea probelor practice se realizează pe echipamente reale sau simulatoare (instalare și depanare) iar susținerea testelor de cunoștințe teoretice se realizează fie online, fie offline.
 • Pentru toate etapele, întrebările probei teoretice sunt formulate în limba engleză.

 

Capitolul IV: Organizarea comisiilor

Art. 6

 • Pentru fiecare etapă a Concursului AcadNet, componența comisiilor de organizare şi evaluare şi atribuțiile care revin membrilor acestora sunt stabilite prin prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin M.E.C.T.S. nr. 3035/2012.
 • În cadrul Comisiei centrale a Concursului AcadNet se constituie subcomisii pentru fiecare secțiune în parte şi pentru administrarea  platformei concursului AcadNet.

 

Capitolul V: Evaluarea produselor concurenților

Art. 7

 • Evaluarea probelor teoretice se va face automat pe site-ul acadnet.ro.
 • Evaluarea probelor practice se va realiza, după caz, automat sau manual în funcţie de modalitatea de susţinere a acestora: pe simulatoare sau mașini virtuale.
 • În cadrul fiecărei secțiuni ierarhia se va stabili în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obținute de fiecare concurent.

 

Capitolul VI: Desfășurarea OLIMPIADEI de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet

Art. 8 Modul  de desfășurare a concursului este detaliat anual în Precizările  cu privire  la organizarea  și desfășurarea OLIMPIADEI de INFORMATICĂ APLICATĂ - AcadNet (Anexă).

 

Capitolul VII: Rezolvarea contestațiilor

Art. 9 Nu se admit contestații.

 

Capitolul VIII: Dispoziții finale

Art. 10 În timpul probelor, concurenții nu vor utiliza dischete, CD-uri, flash-uri, sau alte dispozitive de stocare a informației și nu vor utiliza alte surse de documentare/resurse în afara celor primite de la Comisia centrală a Concursului AcadNet. Concurenții care  încalcă  prevederile  prezentului  articol  vor  fi eliminați  din concurs  pierzând  dreptul  de participare  la Concursul AcadNet din anul școlar următor.

 

Art. 11 Elevii  calificați  la  etapa  județeană  vor  fi  înregistrați  pe  site-ul  concursului,  la  secțiunea corespunzătoare,  cu cel puțin 10 zile înaintea începerii concursului. Inspectorul de specialitate confirmă identitatea elevilor participanți prin mail sau fax transmis către Comisia centrală a Concursului AcadNet cu cel puțin 3 zile înaintea desfășurării etapei județene. Doar elevii confirmați vor avea acces al teste. La finalul etapei județene/interjudețene, punctajul final va fi afișat pe site-ul concursului, în  maximum  10  zile  de la finalizarea etapei.

Art. 12 Listele cu elevii participanți la etapa națională  și datele de contact ale profesorului  însoțitor (profesor de specialitate TIC/Informatică) vor fi transmise Comisiei centrale a Concursului AcadNet și Inspectorului  General  de Informatică din minister,  cu cel puțin 10 zile înaintea etapei naționale.

Art. 13 Pe site-ul concursului, pentru fiecare secțiune, vor fi afișate: clasamentele, listele elevilor participanți la etapele zonală/județeană/națională, lista premianților la nivel național.

Art. 14 Prezentul regulament poate fi modificat în conformitate cu prevederile art. 62 din Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012.

Art. 15 Programa de concurs se bazează pe programa disciplinei opționale Administrarea calculatoarelor şi a rețelelor (aprobată prin OMECTS nr. 4.720/ 2010) și este anexată prezentului regulament.